החזרי מס

החזרי מס לשכירים:

לשכירים רבים מגיע החזר על מס הכנסה ששילמו ביתר.

בדרך כלל, כאשר אדם עובד אצל מעסיק יחיד במהלך כל שנת מס, המס אשר מחושב על ידי המעסיק מהווה מס מדויק וסופי. עם זאת, קיימים גם מקרים בהם המס המחושב על ידי המעסיק אינו מדויק ונוצרים הפרשי מס, לחובה או לזכות, בין אם בשל מילוי לקוי ו/או חסר של טופס 101 על ידי העובד ובין אם בשל אי עדכון פרטים העשויים להקטין את חבות המס של העובד. בנוסף, קיימות הטבות אשר ניתנות אך ורק בעת הגשת דוח שנתי.
הפרשי מס, כאמור לעיל, יכולים לנבוע, בין היתר, גם מהסיבות הבאות:
1. עבודה אצל שני מעסיקים או יותר;
2. עבודה אצל מעסיק בחלק משנת המס;
3. קבלת תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, כגון: דמי אבטלה, תגמולי מילואים, דמי לידה וכיו"ב;
4. שינויים במצב המשפחתי במהלך השנה;
5. עובדים אשר שילמו, באופן עצמאי, בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה ו/או לביטוח חיים.
6. תרומות למוסד ציבורי מוכר.

בכדי שנוכל לבדוק את זכאותך להחזר מס, יש לצרף את המסמכים הבאים:

אישורים על הכנסותיך והכנסות בן/בת זוגך מכל המקורות, לרבות:
1. טופסי 106 מכל מעסיק ו/או משלם קצבה;
2. טופסי 806 (857) בגין הכנסות ממשלמים אחרים;
3. אישורים על דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה, תגמולי מילואים ו/או תקבולים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי;
4. טופס 161 לגבי עובד שפרש או פוטר בשנת המס מעבודתו;
5. אישורים מהבנק לגבי הכנסות מריבית על פיקדונות ותכניות חסכון וכן על ריבית ורווחים מניירות ערך (טופסי 867);

בנוסף, יש לצרף אישורים רלוונטים על זכאות להטבות מס
1. אישור על פטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודה, לעיוור או לנכה 100%;
2. אישורי מס שנתיים מקופות גמל ו/או חברות ביטוח, לגבי תשלומים לקופת גמל לקצבה  כ"עמית עצמאי", לביטוח חיים או לביטוח מפני אובדן כושר עבודה;
3. אישור מהרשות המקומית לגבי תושבות בישוב מזכה;
4. טופס 119 – אישור על לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע ;
5. תעודת עולה חדש ו/או תושב חוזר ;
6. תעודת שחרור משירות צבאי, שירות לאומי או שירות אזרחי ;
7. טופס 127 או תעודת עיוור לגבי ילד נטול יכולת ;
8. אישור גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי .
9. אישור ועדת השמה לגבי ילד הזכאי להטבות במסגרת חינוך מיוחד;
10. קבלות על תרומות למוסד ציבורי מוכר.