משכורות

תלוש שכר הוא מסמך חשוב לצורך בירורים בין העובד למעסיק, וכן על מנת לאפשר לעובד לדעת מה מצבו ואם שולמו לו מלוא זכויותיו כמו כן, בעת מימוש זכויות מהמוסד לביטוח לאומי כמו תאונת עבודה , דמי לדיה או דמי אבטלה לאחר פיטורים, יש צורך בתלושי שכר..

כדי לחשב את שכרו של העובד יש להביא בחשבון נתונים הקשורים ישירות לשכר כמו הסכם העבודה שלו עם המעסיק, מס' הימים או השעות שעבד במהלך החודש. בנוסף יש לקחת בחשבון נתונים אחרים המשפיעים על שכרו כמו: מצבו המשפחתי, מס' החודשים שעבד במהלך השנה, כתובת מגוריו, אזרחותו. כל המידע הזה מופיע בתלוש המשכורת.

 

מבנה התלוש

החלק הראשון:

כולל פרטי המעביד וכן פרטים אישיים של העובד מקבל התלוש: שם, מצב משפחתי כתובת וכו' מידע זה נמסר   בדרך כלל על ידי העובד למעביד ביום קבלתו לעבודה. בנוסף כולל חלק זה את ההגדרות האישיות הבסיסיות שמהוות בסיס לחישוב המשכורת: משכורת חודשית או משכורת לפי שעות או ימי עבודה. במקרה של העברת התשלום באמצעות הבנק, מופיעים פרטי חשבון הבנק אליו הועבר התשלום.

החלק השני:

כולל את פירוט רכיבי השכר והאופן בו הם חושבו: השכר החודשי הקבוע או במקרה של שכרי שעתי/יומי – הכפלת מס' ימים או שעות עבודה בתעריף המוסכם בין העובד והמעביד,  כמו כן רכיבי שכר נוספים כמו: נסיעות, בונוס, אחזקת רכב דמי הבראה, וכדומה.

החלק השלישי:

חלק זה של התלוש כולל ניכויי חובה כמו  ניכוי לקופת תגמולים מס הכנסה או דמי ביטוח לאומי, וכן ניכויים אישיים שנוכו לעובד כמו: מקדמה או הלוואה שקיבל במקום העבודה או תשלומים ארגוניים כמו ועד עובדים.

חישובי הרכיבים והניכויים מהווים את הבסיס לסכום הסופי שישולם לעובד ומופיע גם הוא בחלק זה.

התלוש כולל מידע על סכומים מצטברים של רכיבים שונים במשכורת – מתחילת השנה (ינואר) ועד לאותו החודש. מידע זה יכול להיות חשוב לצורכי בדיקת החישוב השנתי של מס הכנסה, להתאמה עם קופות הגמל אליהן מועברים הסכומים החודשיים, ולמידע אישי הנוגע למספר ימי החופשה המצטברים, יתרות הלוואה, ימי מחלה וכדומה.

 

ניהול השכר ורישומו מצריך ידע, מיומנות ושליטה של העוסקים בתחום. משרדנו מעניק שרותי שכר וחשבות שכר אשר נותנת מענה לדרישות החוק בהעסקת עובדים, ניהול השכר והכנת משכורות וכן כל דיווחים למס הכנסה ולביטוח לאומי חשב השכר יקבל עדכונים חודשיים, מלווים במסמכים, כמו תעודות מחלה, הצהרה על חופשה, שינוי מצב משפחתי וכיו"ב.